Lokale forskrifter

   

Høring: Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Brønnøy kommune, Nordland

 

Høringsfrist: 21. mai 2016

 

Brønnøy Havn har gjennomgått prissystemet i vår forskrift med sikte på forenkling og mest mulig rettferdig prising i de ulike segmenter.

I den nye havne- og farvannsloven er det et krav til økonomisk skille mellom havnenes forvaltningsansvar og forretningsvirksomhet.  Utøvelse av offentlig myndighet kan finansieres ved innkreving av anløpsavgift, som er den eneste avgiften som er videreført i den nye loven.  Det kan også kreves saksbehandlingsgebyr i saksbehandling etter Havne- og farvannsloven.

Forskriften vil med foreliggende forslag følge opp de krav som er fastsatt av sentral myndighet.  Brønnøy Havn KF opprettholder nivået på minste anløpsavgift selv om det kan være lavt i forhold til hva havnen burde hatt av kostnadsdekning for administrative kostnader. Dette gjør vi av hensyn til flertallet av våre brukere

 

Utkast ny forskrift:Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann.pdf

  

 

Lokal forskrift om anløpsavgift

 

Vedtatt:                 16.12.2020
Ikrafttredelse:       01.01.2021
Gjelder for:           Brønnøy Havn KF

 

I forbindelse med iverksettelse av ny havne- og farvannslov 21. juni 2019, må det vedtas ny forskrift før innkreving av farvannsavgift, innen 1.1.21.

Lokal forskrift om farvannsavgift erstatter lokal forskrift om anløpsavgift vedtatt av kommunestyret 28.11.2011, jmf. H-sak 29/11.

 

 Forskrift om farvannsavgift, Brønnøy kommune, Nordland

Hjemmel: Fastsatt av Brønnøy havnestyre 03.12.2020 med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §3, og forskrift av 11. desember 2019 nr. 1838 om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift.

 

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for beregning og innkreving av farvannsavgift for fartøyer som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i hele sjøområdet for Brønnøy kommune.

 

§ 2. Avgiftsplikt

Fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i sjøområde for Brønnøy kommune skal betale farvannsavgift til Brønnøy Havn. Med innretning for drift av akvakulturanlegg menes fôrflåter og tilsvarende anlegg. Farvannsavgiften skal ilegges per anløp. Med ett anløp menes 1 - en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i løpet av samme kalenderdøgn, ilegges avgift kun en gang.

Ankring eller stopp innenfor Brønnøy kommune sitt sjøområde for lasting eller lossing av gods eller passasjerer, er anløp og farvannsavgift beregnes på vanlig måte.

Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er:

·      Fartøy med største lengde under 15 meter

·      Isbryterfartøy i forbindelse med ivaretakelse av ansvaret for fremkommelighet i havne- og farvannsloven § 6

·      Norske og utenlandske orlogsfartøy

·      Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet

·      Bergingsfartøy i forbindelse med berging

·      Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer

 

Brønnøy Havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i tredje ledd fra plikten til å betale farvannsavgift.

 

§ 3. Selvkost

Samlet farvannsavgift skal ikke være større enn Brønnøy Havns kostnader ved å utføre følgende oppgavene nevnt i havne- og farvannsloven § 36 andre ledd:

  1. Nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdsel.
  2. Utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven med forskrifter
  3. Farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som Brønnøy Havn eier eller drifter. 

Kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost og forskrifter gitt i medhold av denne gjelder med mindre annet følger av havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter.

 

 

§ 4. Beregning av farvannsavgift

Grunnsatsene for farvannsavgift skal baseres på fartøyenes bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Brønnøy Havn basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

For fartøyer som ikke er fritatt etter § 2 skal det betales anløpsavgift etter gjeldende avgiftsregulativ for Brønnøy Havn. Det vises til enhver tid gjeldende Havneregulativ og Forretningsvilkår for Brønnøy Havn (www.bronnoyhavn.no).

 

Brønnøy Havn kan fastsettes en minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT.

Brønnøy Havn kan fastsette rabattordninger som ikke er basert på BT.

 

 

§ 5. Rabattordninger

Administrasjonen ved Brønnøy Havn kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift, månedsavgift eller sesongavgift.

Rabatt gis i henhold til gjeldende avgiftsregulativ.

 

 

§ 6. Opplysningsplikt

Fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg skal gi Brønnøy Havn tilstrekkelig opplysninger for riktig beregning (fakturering) av farvannsavgiften. Brønnøy Havn kan i forskrift fastsette nærmere regler om hvordan informasjonsutvekslingen skal skje.

Fartøyets fører eller dets representanter plikter på forespørsel fra Brønnøy Havn å fremlegge gyldig målebrev i henhold til målereglene i Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969.

 

 

§ 7. Ansvarsforhold

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlige for betaling av avgifter jf. § 40 i havne- og farvannsloven.

Det kan kreves at fartøyets eier, reder eller agent sørger for at det stilles økonomisk sikkerhet for betaling av slike avgifter før tillatelsen gis eller tjenesten ytes. Krav om sikkerhetsstillelse kan omfatte forsinkelsesrenter.

Fartøy som det ikke er betalt forfalt avgift for, kan nektes de tillatelser eller tjenester som avgiften gjelder, med mindre det stilles sikkerhet også for betaling av den forfalte avgiften og eventuelle påløpte forsinkelsesrenter.

Krav som Brønnøy Havn har satt mot reder har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). Ved forsinkelse betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

 

§ 8. Klage

Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Brønnøy Havn KF.

 

§ 9. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 Brønnøy Havn KF Tlf. +47 75 01 20 70 Vakttelefon +47 95 92 00 20
E-post: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no
Utvikling og design - 123 on Web